Thanmaya Chitra is a Film Production company based in Bengaluru, India. We have produced two Award winning films. To find out more about our movies Click on the images on the right.

ತನ್ಮಯ ಚಿತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗೆ ಬಲ ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಟುಕಿ.


©Thanmaya Chitra, 2013, 2014